แบบทดสอบ

ให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนบทเรียน

download แบบทดสอบ

โฆษณา

Software

ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจเรื่อง Software download เอกสารเรื่อง software

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนศึกษาในหัวข้อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร download เอกสารเรื่อง programming

network

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่อง network จากเอกสาร download เอกสารเรื่อง network

logic gate

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่อง logic gate download เอกสารเรื่อง logic

ระบบอินเตอร์เน็ต

ให้นักเรียนศึกษาในหัวข้อเรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ต จากเอกสาร download เอกสารเรื่อง internet

Hardware

ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง hardware ของระบบคอมพิวเตอร์download เอกสารเรื่องhardware