แนวการเรียนวิชา การนำเสนอแบบสื่อประสม

 การเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการคิดบูรณาการสู่ชีวิตจริงด้วยโครงงานคอมพิวเตอร์
รายวิชา การนำเสนอแบบสื่อประสม
ผู้สอน นายธัญวัฒน์  กาบคำ
คำอธิบายรายวิชา
 ง๓๐๒๐๙   การนำเสนอแบบสื่อประสม                                         ๔๐ ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต       

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม  อุปกรณ์แสดงผล  กราฟิกการแสดงผลด้วยภาพ  วีดีโอ  เสียงอุปกรณ์ประกอบ   การใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสม  คำสั่งในการดำเนินงาน  หลักการกราฟิก  การเขียนรูป  การเก็บรูปภาพ  การแก้ไข  การพัฒนางานเพื่อนำเสนอ  การใช้สี  การเชื่อมข้อมูล  หลักการสื่อหลายมิติ  งานประยุกต์ทางด้านการศึกษา ปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสม  และใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสมเพื่อนำเสนองานต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการนำเสนองานต่าง ๆ  ได้ และมีความภูมิใจในผลงานที่สร้างขึ้นมา นำผลงานที่สร้างไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            โดยจัดประสบการณ์หรือให้ผู้เรียนได้ฝึก ได้ศึกษาค้นคว้าและได้ฝึกการปฏิบัติจริง  ทดลองสร้างสื่อประสม ฝึกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานการสร้างสื่อประสม สามารถ ถ่ายทอดให้ผู้ชมสื่อได้รับทราบถึงสิ่งที่นำเสนอมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้เรียนฝึกอธิบายและให้เหตุผลต่อผลงานที่ออกมา

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิดและออกแบบการวิเคราะห์ นำเอาองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานการสร้างสื่อประสมได้และนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ฝึกหัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวกับการสร้างงานสื่อประสมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

            1. มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมที่ใช้สร้างการนำเสนอแบบสื่อประสม บอกได้ถึงประโยชน์และจุดเด่นของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม สามารถเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานนำเสนอแต่ละชนิด

2. สามารถสร้างสื่อประสมจากโปรแกรมที่เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน

3.นำเสนอสื่อประสมที่สร้างมาให้กับผู้อื่นได้เห็น และมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

งานให้มีความสามารถในการนำเสนอที่เหมาะสมที่สุด และมีประโยชน์สูงสุด มีความภูมิใจในงานที่สร้างขึ้น

            4. สามารถเผยแพร่สื่อประสมเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากสื่อที่สร้างได้ โดยคำนึงถึงคุณธรรมในการนำผลงานของผู้อื่นไปใช้และเผยแพร่ทั้งในระบบ Offline และ Online

การวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 1 : กระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องหัวข้อ

 1. แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การนำเสนอแบบสื่อประสม
 2. ดูตัวอย่างงานที่ทำสำเร็จแล้วของรุ่นพี่และจากแหล่งอื่นๆที่ดี
 3. จัดทำแบบบันทึกค้นคว้าสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง KWLH

คำอธิบายขั้นตอน : เมื่อผู้เรียนได้ดูตัวอย่างงานนำเสนอแบบสื่อผสม ที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นนักเรียนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้าง มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้าง จะมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นของตัวเอง โดยการใช้อะไรสร้างงานขึ้นมา เมื่อเรียนรู้แล้วได้ประโยชน์อย่างไรเกิดขึ้น และแหล่งข้อมูลที่จะเรียนรู้มีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร

หมายเหตุ : หัวข้อที่กำหนดให้และหัวข้อที่นักเรียนคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการระดมความคิดของกลุ่มผู้เรียนที่ร่วมวิเคราะห์หาหัวข้อที่ดีที่สุด

แบบบันทึกการสืบค้นค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง(ตัวอย่าง)

ตามรูปแบบ KWLH Chart

เรื่องที่ต้องการค้นคว้า……………………………………………………………วันที่……..เดือน…………….ปี……………..

What : KNOW ความรู้ที่มีอยู่เดิม What:Want to know สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ What:Learned สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้/ค้นคว้า How Learned to วิธีการ/แหล่งเรียนรู้
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ประเมิน  วันที่………เดือน………………….ปี……………..  ลงชื่อ…………………………………………….ครูผู้สอน วันที่………เดือน………………….ปี…………….. 
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน ครูประเมิน
ระดับ™ดีมาก™ดี™พอใช้™ควรพัฒนา ระดับ™ดีมาก™ดี™พอใช้™ควรพัฒนา ระดับ™ดีมาก™ดี™พอใช้™ควรพัฒนา
           

ขั้นตอนที่ 2 : การวางแผนการทำงาน

คำอธิบายขั้นตอน : “ การวางแผนที่ดี มีไชยไปกว่าครึ่ง “ เมื่อผู้เรียนได้หัวข้อมาจากขั้นตอนที่ 1 แล้วก็นำหัวข้อที่ได้มาแตกออกเป็นเรื่องย่อยๆ แต่ละเรื่อง โดยแบ่งให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบข้อมูลในแต่ละหัวข้อ กำหนดกรอบเวลาในการศึกษาหัวข้อแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน แล้วลงมือหาข้อมูลความรู้ในส่วนของหัวข้อที่ได้รับและนำมาเสนอในรูปแบบของแผนผังความคิด (Mind Map) และขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมข้อมูลทั้งรูปภาพ วีดีโอ เสียง สคิปเรื่อง บทพูด เพลงประกอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการทำงานนำเสนอแบบสื่อประสมด้วย    แล้วนำเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีนำมาสร้างเป็นสตอรี่บอร์ด เพื่อเตรียมการที่จะนำไปสร้างเป็นชิ้นงาน

(ตัวอย่างผังความคิด)

ตัวอย่างผังความคิด


   บอร์ดภาพนิ่งหรือ สตอรี่บอร์ด (Story Board)
สตอรี่บอร์ดคือการเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบ มัลติมีเดียต่างๆ ลงบนกระดาษ การนำเสนอเนื้อหาและลักษณะการนำเสนอ ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ดรวมไปถึงการเขียนสคริปต์ (สคริปต์ในที่นี้คือ เนื้อหาข้อความในบทเรียน) ที่ผู้เรียนจะได้เห็นบนหน้าจอซึ่งได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล คำถาม ผลย้อนกลับ คำแนะนำ คำชี้แจง ข้อความเรียกความสนใจ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การจัดทำสตอรี่บอร์ดที่มีลักษณะมัลติมีเดียนั้นจะต้องมีการออกแบบภาพ ข้อความ เสียง และการเคลื่อนไหวให้เข้ากับเนื้อหาบทเรียน ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานในการคิด การสร้างสตอรี่บอร์ดเริ่มต้นด้วย การทำแบบร่างและการจัดวางเบื้องต้น โดยการร่างแบบคือการวาดเพื่อถ่ายทอดความคิดเบื้องต้นด้วยดินสอ หรือปากกาด้วยลายเส้นง่ายๆ หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการร่างแบบ เพื่อให้การนำเสนอข้อความและสื่อในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับขั้นตอนบนจอคอมพิวเตอร์

(ตัวอย่างสตอรี่บอร์ด)

ตัวอย่างสตอรี่บอร์ดแบบที่1

 

ตัวอย่างสตอรี่บอร์ดแบบที่ 2

 

ตัวอย่างสตอรี่บอร์ดแบบที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 : ลงมือปฏิบัติ 

คำอธิบายขั้นตอน : ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนก็ทำการสอนเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบของสื่อประสม ในที่นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้

 1. เทคนิคการถ่ายทำหนัง และการเขียนบทหนังสั้น
 2. ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบ
 3. Adobe Photoshop CS3 ใช้ในการตกแต่งรูปภาพนิ่ง
 4. Cool Edit Pro ใช้ในการอัดเสียงตัดต่อเสียง
 5. Memory On TV ใช้สำหรับนำภาพนิ่งมาทำงาน Presentation
 6. Adobe Flash CS  3 ใช้ทำ Animation เคลื่อนไหว
 7. Sony Vegas 9 Pro ใช้ในการสร้างตัดต่อ VDO ทำหนัง
 8. Nero Express ใช้ในการนำเอางานที่สร้างได้มาทำ DVD หรือ CD ภาพยนตร์
 9. การใช้งาน www.youtube.com เพื่อนำเสนอผลงาน

 

เมื่อนักเรียนมีองค์ความรู้แล้วนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติงานการสร้างสื่อประสมของนักเรียนให้ออกมา

ตามรูปแบบที่นักเรียนได้วางแผนไว้ในขั้นตอนการวางแผนแล้ว โดยใช้ข้อมูล ทั้งหมดจากขึ้นตอนการวางแผนมาใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานให้ออกมา

ขั้นตอนที่ 4 : การนำเสนอ 

คำอธิบายขั้นตอน : ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะให้นักเรียนนำเอาผลงานของนักเรียนที่ทำเสร็จแล้วมานำเสนอ โดยการนำเสนอครั้งที่ 1 ครูผู้สอนจะให้นักเรียน ทุกคนดูผลงานของกลุ่มที่นำเสนอ แล้วให้ แสดงความคิดเห็นตามหลักการ 3 : 2 : 1 คือ ให้นักเรียนที่ชมผลงานทุกคน ตั้งคำถามเกี่ยวกับงานนำเสนอ 3 ข้อ ให้บอกถึงสิ่งที่ดีของงานนำเสนอ 2 ข้อ และให้ข้อเสนอะแนะเกี่ยวกับงานนำเสนอ 1  ข้อ แล้วก็ให้ผู้ที่นำเสนอกลับเอาไปแก้ไขแล้วกลับมานำเสนออีกครั้ง เมื่อนำเสนอดีแล้วก็ให้นำผลงานไปทำการ Upload ลงใน Youtube เพื่อนำเสนอให้กับผู้อื่นได้เห็นผลงานของนักเรียน พร้อมการประเมินผลงานทั้งหมด

Advertisements
%d bloggers like this: