ใบงานที่ 6 การแทรกและจัดการตารางใน Microsoft Word 2010

ให้นักเรียฝึกปฏิบัติ งานตามใบงานที่ 6 เรื่อง การแทรกและจัดการตารางใน Microsoft Word 2010  แล้วให้นักเรียนปฏิบัติงานการแทรกตาราง ตามใบงาน เอกสารใบงานที่ 6 การแทรกตารางใน Word 2010

Advertisements
%d bloggers like this: