ใบงานที่ 7 การแทรกข้อความศิลป์ในโปรแกรม Microsoft Word 2010

ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 7 เรื่องการแทรกข้อความศิลป์ และลงมือปฏิบัติตามใบงาน ที่กำหนด

เอกสารใบงานที่ 7 การแทรกข้อความศิลป์ใน Word 2010

Advertisements
%d bloggers like this: