การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนศึกษาในหัวข้อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร download เอกสารเรื่อง programming

%d bloggers like this: