Archive for the ‘ท่องเที่ยว’ Category

พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดน่าน

 พิพิธภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 20 แห่ง  ในจังหวัดน่าน

1 พิพิธภัณฑ์ทหาร อำเภอทุ่งช้าง การทหาร/สงคราม หน่วยงานราชการ ทุ่งช้าง น่าน ภาคเหนือ

2 พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหนองบัว วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา วัดและชุมชน ท่าวังผา น่าน ภาคเหนือ

3 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านสันเจริญ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา ชุมชน ท่าวังผา น่าน ภาคเหนือ

4 พิพิธภัณฑ์บ้านสามสมัย วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา สถานศึกษา ปัว น่าน ภาคเหนือ
 
5 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านป่ากลาง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา ชุมชน ปัว น่าน ภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements