จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ต

ให้นักเรียนศึกษา หัวข้อเรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตdownload เอกสารจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ต

Advertisements

เรื่องระบบฐานข้อมูล

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่องระบบฐานข้อมูล download เอกสารเรื่องฐานข้อมูล

เรื่อง ระบบเลขฐาน

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารใบงาน เรื่องระบบเลขฐาน ให้เข้าใจ download เอกสารเรื่องระบบเลขฐาน

ใบงานที่ 8 การแทรกแผนผังลงในเอกสาร

ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 8 เรื่องการแทรำแผนผังลงในเอกสาร แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามใบงานที่กำหนด

เอกสารใบงานที่ 8 การแทรกแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010

ใบงานที่ 7 การแทรกข้อความศิลป์ในโปรแกรม Microsoft Word 2010

ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 7 เรื่องการแทรกข้อความศิลป์ และลงมือปฏิบัติตามใบงาน ที่กำหนด

เอกสารใบงานที่ 7 การแทรกข้อความศิลป์ใน Word 2010

ใบงานที่ 6 การแทรกและจัดการตารางใน Microsoft Word 2010

ให้นักเรียฝึกปฏิบัติ งานตามใบงานที่ 6 เรื่อง การแทรกและจัดการตารางใน Microsoft Word 2010  แล้วให้นักเรียนปฏิบัติงานการแทรกตาราง ตามใบงาน เอกสารใบงานที่ 6 การแทรกตารางใน Word 2010

ใบงานที่ 5 การแปลคำศัพท์ใน Microsoft Word 2010

ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 5 เรื่องการแปลคำศัพท์ แล้วลงมือปฏิบัติตามใบงาน ที่กำหนด เอกสารใบงานที่ 5 การแปลคำศัพท์ ใน Word 2010